JEUGDPRINS VAN DE GEITEBUK 2020

jeugdprins Noah lamsriks, prins Albert van der leeuwen, mark salemans, johan Munnecom

Wae gaon uch vuuer ónger miene spreuk:

“Mèt deze steek op miene kop, zètte wae de vastelaovendj oppe kop.”

Jeugdprins Noah I

Effe vuuerstèlle:

Ich bèn Noah Lamerichs, 11 jaor geleje geboeare in ’t ziekehoes van Wieërt en

bèn daonao gaon woeane oppe Casino in Thoear.

Mien aojers zeen Hubert en Marielle Lamerichs en ich höb ouch nog ein zus Ivanka.

Door de waek zit ich in groep 7 van Basissjoeal “De Kuueningsspil”.

Nao sjoealtied bèn ich dèk op ’t sjoealplein te vinje of achter de Playstation.

Op dinsdig en dónderdigaovendj en op zaoterdig bèn ich te vinje op ‘t voetbalveldj van FC Maasgouw. Op woonsdig oefen ich bie Paul op ’t drumstèl en op zaoterdigmiddig doon ich dit bie de Jeugdband van Thoear.

Ich aet bienao alles, mer ’t lekkerste vinj ich biefstök mèt ein bietje kruujebótter en asperges. Same mèt Mien Adjudante Sig en Gijs en Kössemeisteres Neel, de Jeugdraod en natuurlik de Groeate Prins Albert I en zien gevolg en hieël Thoear gaon wae der eine ónvergaetelikke vastelaovendj van make, ónger mien motto:

jeugdprins Noah lamsriks, prins Albert van der leeuwen, mark salemans, johan Munnecom