REGLEMENT VASTELAOVESOPTOCHT 24-02-2020

V.V. De Geitebuk

1.Aanmelden

Aanmelden voor de optocht kan via het inlevering van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier

(Te vinden in de Wingerd of Vastelaovesgezet of op de website www.degeitebuk.nl.)

Dit formulier inleveren vòòr zaterdag 22 februari 18.00 uur bij het optochtcomité.

(Dhr. M. Hendrikx Fabrystraat 8)

Of doorsturen via de mail naar info@degeitebuk.nl

Men kan zich inschrijven in een van de volgende categorieën:

Wagen, Groep, Duo of Einselgenger.

De optocht is op vastelaovesmaandag en start om 14.11 uur.

Men dient uiterlijk om 14.00 uur op het opstelterrein (Vlasaardstraat) aanwezig te zijn!!!

2.Plaatsing nummers

Als deelnemer aan de optocht ontvangt men op maandagmorgen een nummer voor de optocht. Dit nummer dient aan de voorzijde duidelijk zichtbaar te zijn.

3.Opstellen

Men dient zich al op volgorde van de optocht op te stellen.

Nr. 1 start op de Geldersestraat en zo verder richting de Vlasaardstraat. (bordjes met de nummers staan links naast de kant op een bordje)

Het opstellen gebeurd op aanwijzingen van het optochtcomité.

Iedere deelnemer wordt vriendelijk verzocht ervoor te zorgen, dat men goed aangesloten blijft tijdens het trekken van de optocht, zodat er geen grote gaten ontstaan.  Indien mogelijk kunnen er “korte” acts uitgevoerd worden.

Er mogen echter geen acts uitgevoerd worden die vertraging of stilstand van de optocht tot gevolg hebben. Wij verwachten hierin van iedereen volledige medewerking!

4.Muziek

Het produceren van muziek is toegestaan mits het de 100 decibel niet overschrijdt.

Het is alleen toegestaan om Vastelaovesmuziek ten gehore te brengen.

5.Verboden

Het is gebruik van knalpotten, veroorzaken van stank, rook en open vuur is verboden.

Uitbeeldingen, afbeeldingen en/of teksten die voor personen of bevolkingsgroepen kwetsend zijn of in strijd met de goede zeden mogen niet getoond of ten gehore worden gebracht in de optocht.

Het gebruik van alcohol is tijdens de optocht verboden!!

De optochtcomité, het bestuur en/of de jury hebben het recht en de plicht om een dergelijke deelnemer, groep of wagen uit te sluiten van deelname aan de optocht.

6.Gebruik van motorvoertuigen

De (motor)voertuigen die deelnemen aan de optocht dienen te voldoen aan de wettelijke eisen. De chauffeurs van de motorvoertuigen dienen te beschikken over het vereiste rijbewijs. Bestuurders mogen niet onder invloed verkeren van alcohol, verdovende middelen of medicijnen.

De deelnemers met (motor)voertuigen dienen er zelf zorg voor te dragen dat de noodzakelijke verzekeringen zijn afgesloten. Deelnemers dienen hun bouwwerken zodanig te construeren dat zij geen gevaar voor zichzelf of anderen opleveren. Daarnaast dienen deelnemers zich zodanig te gedragen dat zij geen gevaar voor zichzelf of anderen zijn.

7.Controle vooraf/uitsluiting

Vooraf kan er door het optochtcomité, in samenwerking met politie controle plaatsvinden. Zowel vooraf als tijdens de optocht kan er uitsluiting plaatsvinden. Uitsluiting zal plaatsvinden indien men zich niet houdt aan de afspraken die zijn aangegeven in dit reglement of als men de aanwijzingen tijdens de optocht door het optochtcomité, politie of brandweer, die niet worden opgevolgd.

8.Route

De route van de optocht is als volgt:

Vlasaardstraat, Geldersestraat, Sleestraat, Ittervoorterweg, Casino, Akkerwal, Hoogstraat, Bogenstraat, Wal, Akker, Oude Trambaan, Eind, Steegputstraat, Trippaardstraat, Hoogstraat, Holstraat, Daalstraat en de Wijngaard. Men is verplicht de gehele optocht in de juiste volgorde af te maken waar de optocht op de Wijngaard zal worden ontbonden!!

Maakt een deelnemer de optocht niet volledig af dan kan dit leiden tot diskwalificatie. 

9.Jurering

Op diverse punten in de optocht zal er jurering plaatsvinden. Alle deelnemers in de genoemde categorieën worden gelijkwaardig beoordeeld.

10.Prijsuitreiking

De prijsuitreiking van de optocht vindt plaats op de dag van de optocht en wel op de toerbeurt in een van de drie zalen.
Dit jaar zal de prijsuitreiking om 18.30 uur in café-zaal D’n Ingel op de Schoolstraat 20 plaatsvinden!!!
De prijzen dienen ter plaatsen persoonlijk worden afgehaald.

  

11.Nadere beslissing

Daar waar zaken met betrekking tot de optocht niet zijn geregeld of artikelen in dit reglement onduidelijk zijn, beslist het optochtcomité.

Reclamatie achteraf is niet mogelijk!!

12.Aanvullende voorwaarden brandweer

    1. Elke wagen dient voorzien te zijn van een jaarlijks goedgekeurde brandblusser (minimaal 6 kilo)
    2. Er geldt een verbod voor open vuur d.w.z. barbecue/stooktonnen etc. tijdens de optocht
    3. Aggregaten dienen voor aanvang van de optocht te zijn afgevuld. Er mogen dus geen extra brandstoftanks of jerrycans op de wagens aanwezig zijn.
    4. Er mag geen sprake zijn van alcoholmisbruik.

13.Verkeersregelaar

De verkeersregelaars zien toe op de veiligheid tijdens en het goede verloop van de optocht. Zij zijn herkenbaar aan een oranje hesje met de opdruk “verkeersregelaar’.

 

Aanwijzingen van verkeersregelaars dienen altijd opgevolgd te worden.

Dit kunnen aanwijzingen zijn op het gebied van verkeersveiligheid maar ook aanwijzingen over het verloop en de volgorde van de optocht.

 

V.V. De Geitebuk kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor welk voorval dan ook.

Iedereen doet op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid mee aan de optocht.